top of page

人們每天用4小時看手機,我們應該點做?

現在人們平均用4小時上網,點擊手機次數高達2千次,如果你的潛在客戶不能透過手機搵到你,就唔知道可在那裏搵到你。 Digital Marketing 有一個法則,就係如果你有系統地聯絡你的客戶8次或以上,只要佢地需要呢個服務/產品,你永遠是他們的優先。但問題係我地通常聯絡4次就會放棄,咁點算呢? 我們要善用不同的行銷途徑,例如 Facebook 的曝光,Email 的跟進和 Whatsapp 的促銷。

人們每天用4小時看手機,我們應該點做?
bottom of page